Monday, October 20, 2014

วันจันทร์ - Monday

ถ้าทุก ๆ วันจันทร์จะง่วงขนาดนี้

ใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ดีแน่

เปลี่ยนงาน

หางานให่มดีกั่ว

Stock Images

My latest images for sale at Shutterstock:

My most popular images for sale at Shutterstock: